Marka Warszawa

Marka Warszawa

Herb m.st. Warszawy - zasady ochrony i wykorzystywania grafiki herbowej

Prześlij innym
Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 2014-01-27 10:18:28
zaktualizowano: 2020-06-01 10:33:37

herb grafikaHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.

Herb m.st. Warszawy jest dobrem osobistym m.st. Warszawy i podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz.380, z późn. zm.).

Wzór herbu m.st. Warszawy

Na wzór herbu m.st. Warszawy składają się: syrena jako godło herbowe, tarcza herbowa i korona. Wokół jest pole ochronne tarczy herbowej i herbu. Grafika herbowa jest integralnym dziełem autorskim, więc jej treść i forma są nienaruszalne. Niedopuszczalna jest jakakolwiek modyfikacja zarówno całości, jak i poszczególnych elementów herbu m.st. Warszawy, w tym: przysłanianie herbu, „wycinanie” z całości i osobne wykorzystywanie sylwety syreny z herbu, zmiana barw i kształtu syreny, tarczy herbowej lub korony.  

Pozwolenie na niekomercyjne wykorzystanie herbu m.st. Warszawy

W materiałach promocyjnych nie wolno używać herbu m.st. Warszawy. W komunikacji marketingowej herb występuje wyłącznie w formie identyfikatora herbowego.

Wyrażenie zgody na użycie herbu m.st. Warszawy należy do kompetencji Prezydenta m.st. Warszawy, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Nazewnictwa Rady m.st. Warszawy.

Herb m.st. Warszawy jest używany w oznaczeniach Urzędu m.st. Warszawy, jego jednostek organizacyjnych i miejskich przedsiębiorstw komunalnych. Prezydent m.st. Warszawy może wydać zgodę na niekomercyjne wykorzystanie herbu m.st. Warszawy przez instytucje lub organizacje:

 • świadczące usługi o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Warszawy, 
 • upowszechniające dobre imię Warszawy i jej  mieszkańców.

Składanie i treść wniosku o uzyskanie zezwolenia

Wniosek z prośbą dotyczącą użycia herbu m.st. Warszawy należy skierować do Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy (wzór wniosku znajduje się na dole strony w plikach do pobrania). Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi herbu m.st. Warszawy w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy (ust.1.01-1.03). Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • cel, przeznaczenie, sposób wykorzystania herbu m.st. Warszawy,
 • dokładny opis miejsca, w którym będzie zamieszczona grafika herbowa (wymagany załącznik graficzny w postaci kompletnych wzorów materiałów z widocznym miejscem użycia herbu m.st. Warszawy),      
 • dokładna charakterystyka projektu lub działalności, w której będzie wykorzystywany herb m.st. Warszawy (użytkownicy, odbiorcy, działania, harmonogram, etc.),
 • określenie terminu wykorzystania herbu m.st. Warszawy,    
 • informacje o wnioskodawcy, ogólna charakterystyka działalności,
 • informacja o dotychczasowym wykorzystaniu przez wnioskodawcę herbu m.st. Warszawy na innych polach działalności (załącznik: skan posiadanej zgody),  
 • zobowiązanie do rzetelnego wykorzystania herbu m.st. Warszawy, zgodnie z udzielonym pozwoleniem,
 • oświadczenie o niekomercyjnym wykorzystaniu herbu m.st. Warszawy,
 • zgoda na nadzór m.st. Warszawy nad wykorzystaniem herbu m.st. Warszawy.

Informacje praktyczne:

 • Urząd m.st. Warszawy nie pobiera opłat na żadnym etapie składania, rozpatrywania wniosku  i udzielania zezwolenia na wykorzystanie herbu m.st. Warszawy. 
 • Prezydent wydaje decyzję po uzyskaniu opinii Komisji ds. Nazewnictwa Rady m.st. Warszawy, dlatego termin uzyskania pozwolenia jest uzależniony od kalendarza posiedzeń Komisji.  
 • W przypadku posiadania zgody na wykorzystanie herbu m.st. Warszawy, w celu uzyskania plików, prosimy o kontakt na adres: gm@um.warszawa.pl